Nagrody wygrane w konkursach publikowanych w mediach społecznościowych, podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


Jak ocenił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej na wniosek spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji słodyczy - zwycięzca konkursu zorganizowanego na portalach społecznościowych zapłaci 10 % podatek PIT, jeżeli wygrana przekroczy wartość 2.000 zł. 


Sprawa będąca przedmiotem interpretacji dotyczyła spółki, która zlecała agencjom marketingowym organizowanie akcji promocyjnych, w tym konkursów i loterii oraz sprzedaży premiowej, skierowanych głównie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. konsumentów rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Sponsorem bądź fundatorem nagród w tych akcjach promocyjnych była spółka, która ponosiła ich koszt ekonomiczny. Nagrody były nabywane przez agencje marketingowe na zlecenie spółki bądź nabywane przez spółkę i przekazywane agencji marketingowej w celu przekazania ich uczestnikom akcji promocyjnych.


Niektóre z akcji promocyjnych były organizowane w mediach społecznościowych (np. Facebook), a ich charakterystyczną cechą był element współzawodnictwa w celu wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród sponsorowanych przez spółkę, przy czym jednostkowa wartość nagród była każdorazowo określana w regulaminie akcji. W poprzednich latach nie przekraczała ona 760 zł.  Zaś w związku ze zmianą ustawy o PIT w 2018 r. limit został podniesiony do 2000 zł. W związku z tym spółka wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej o potwierdzenie, czy nagrody do 2.000 zł są zwolnione z PIT.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przede wszystkim wskazał, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość wygranych, jeżeli są spełnione dwa warunki. Po pierwsze – konkurs organizowany i ogłaszany jest przez środki masowego przekazu – czyli wg. PWN: w prasie, radio, telewizji oraz w tzw. nowych mediach, czyli w telegazecie, telewizji satelitarnej, Internecie, bądź dotyczy dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu albo nagroda związana jest ze sprzedażą premiową. Po drugie – jednorazowa wartość nagród nie przekracza 2000 zł.

Ponadto, w interpretacji wskazano, iż zorganizowanie konkursu przez Internet może oznaczać jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu społecznościowego, np. Facebook, występującego jako osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tychże portali dla użytkowników Internetu.


Mając powyższe na uwadze, wskazano, że nagrody wygrane w konkursach publikowanych w mediach społecznościowych, które nie są z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, niezależnie od ich wartości będą stanowiły dla zwycięzców konkursów przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT podlegający opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Natomiast na spółce jako płatniku będzie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT) oraz obowiązek przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklaracji, o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania nagród.

Interpretacja podatkowa nr 0114-KDIP3-2.4011. 393.2017.2.AK1


Źródło:  https://firmaprawnicza.pl/aktualnosci/podatek-wygranej-konkursie-portalu-facebook/

Skomentuj: